เป้าหมาย(Understanding Goal) : เข้าใจวิธีการและเห็นสัมพันธ์การประดิษฐ์ว่าวที่เชื่อมโยงกับความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นได้ สามารถออกแบบและประดิษฐ์ว่าวของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์

Week 8

เป้าหมายรายสัปดาห์:นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายนำเสนอเผยแพร่นิทรรศการว่าวให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
12-16 .. 2559
โจทย์ :
นิทรรศการล้อมวงจี้ข้าว
นอนดูดาว ฟังเสียงสะนูว่าว
Key Questions :
นักเรียนจะนำเสนอเผยแพร่นิทรรศการว่าวให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
       
Round Robin ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำเสนอนิทรรศการว่าว
Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการว่าว
Show and Share นำเสนอเกี่ยวกับการวางแผนออกแบบเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและอุปกรณ์
วิทยากร(ครูอ้น อ.นฤมล และครูวุฒิ)
- บรรยากาศในโรงเรียน

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนจะนำเสนอเผยแพร่นิทรรศการว่าวให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และเข้าใจได้อย่างไร?
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำเสนอนิทรรศการว่าว
ใช้:
- นักเรียนแต่ละคนร่วมจัดนิทรรศการวิ่งว่าว ล้อมวงจี้ข้าว นอนดูดาว ฟังเสียงสะนูว่าว
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้:
- นักแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบ จัดฐานกิจกรรม 4 ฐาน
ฐานที่1 : ประวัติความเป็นมา / ประเภท
ฐานที่2 : พาทำว่าว
ฐานที่3 : พาทำสะนูว่าว
ฐานที่4 : เล่นว่าว
ฐานที่5 :มุมศิลป์จากว่าว
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์จัดฐานกิจกรรม
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้: (ต่อ)
นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์จัดฐานกิจกรรม
วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
ชง:
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม:                                                                                     - นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubinพร้อมทั้งรวมทั้งพูดคุยวิเคราะห์ปัญหา/วิธีการแก้ไขปัญหา
ใช้ :      
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก                                                                - นักเรียนแต่ละคนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่8 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำเสนอนิทรรศการว่าว
- นักแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบ จัดฐานกิจกรรม 4 ฐาน
ฐานที่1 : ประวัติความเป็นมา / ประเภท
ฐานที่2 : พาทำว่าว
ฐานที่3 : พาทำสะนูว่าว
ฐานที่4 : เล่นว่าว
ฐานที่5 :มุมศิลป์จากว่าว
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับนิทรรศการว่าว

ชิ้นงาน
- นิทรรศการว่าว
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่8
ความรู้:
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายนำเสนอเผยแพร่นิทรรศการว่าวให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และเข้าใจได้

ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
-  เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการแก้ปัญหา
 -  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำว่าวและการวิ่งว่าวได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มศึกษาเกี่ยวกับว่าว และวิธีการทำว่าวให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูล /การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นได้
สร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

ตัวอย่างสรุปถอดบทเรียนรายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานมหกรรมว่าว ในชั่วโมงแรกครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะนำเสนอเผยแพร่นิทรรศการว่าวให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และเข้าใจได้อย่างไร? นักเรียนแต่ละคนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเกี่ยวกับการออกแบบงานมหกรรมว่าวพี่ๆป.5 แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อออกแบบฐานการเรียนรู้งานมหกรรมว่าวพร้อมซ้อมนำเสนองานแต่ล่ะฐาน
  ฐานที่ 1 ประวัติความเป็นมาของว่าว
  ฐานที่ 2 การทำว่าว
  ฐานที่ 3 ศิลป์ว่าว
  ฐานที่ 4 วิ่งว่าว
  จากนั้นที่พี่ๆป.5 ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานการเรียนรู้เสร็จพี่ต่างแบ่งหน้าที่กันหาข้อมูลเตรียมอุปกรณ์และซ้อมนำเสนองาน กลุ่มพี่น้ำอ้อย: ฐานที่ 1 ประวัติความเป็นมาของว่าว กลุ่มหนูเลือกนำเสนอในรูปแบบละครหุ่นค่ะครูกลุ่มหนูมีปัญหาคือจะหาวิธีดึงดูดความสนใจคนดูให้มากกว่านี้ค่ะ พี่สุเอก: เวลาเชิดหุ่นผมหยิบขึ้นมาไม่ทันครับเราต้องซ้อมเตรียมตัวให้มากกว่านี้
  กลุ่มพี่บีม: ฐานที่ 2 การทำว่าว/สนูว่าว พี่เฟรม พี่บาส พี่บีม: พวกผมซ้อมนำเสนอวิธีการทำว่าวจุฬา ว่าวอีลุ่ม ว่าวสองห้องให้น้องได้ฟังครับ พี่เบียร์ พี่อาร์มและพี่โต้ง: พวกผมจะสอนน้องทำสนูว่าวครับครู
  กลุ่มพี่มิกซ์: ฐานที่ 3 ศิลป์ว่าว พวกหนูจะพาน้องๆทำว่าวกระดาษว่าวอย่างง่ายค่ะแบะให้น้องๆออกแบบวาดภาพงานศิลปะลงไปด้วยค่ะ
  กลุ่มพี่อั้ม พี่มอญ พี่ชมพู่: ฐานที่ 4 วิ่งว่าว กลุ่มพวกหนูจะนำเสนอเรื่ององค์ประกอบที่ทำให้ว่าวลอยได้และแรงที่กระทำต่อว่าวที่ทำให้ว่าวลอยได้ให้พี่ๆน้องๆได้รับฟังและพี่มอญ พี่สกายผมก็จะพาน้องๆวิ่งว่าวค่ะครู หลังจากที่จบการสนทนาพี่ๆป.5 แต่ละคนต่างก็แบ่งหน้าที่กันเตรียมอุปกรณ์ซ้อมนำเสนองานอย่างตั้งใจ ในชั่วโมงสุดท้ายครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เจอในการทำงานรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ต่างก็ตั้งใจซ้อมนำเสนองานเพื่อจัดงานมหกรรมว่าวให้น้องๆพี่ๆได้เรียนเรียนรู้ร่วมอย่างสนุกสนานและมีความสุข

  ตอบลบ