เป้าหมาย(Understanding Goal) : เข้าใจวิธีการและเห็นสัมพันธ์การประดิษฐ์ว่าวที่เชื่อมโยงกับความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นได้ สามารถออกแบบและประดิษฐ์ว่าวของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์

Week 10

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ว่าวเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
Week
Input
Process
Output
Outcome10
26-27 ..2559

โจทย์ :การสรุป/ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้
Key Questions :
- นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?
- การเตรียมนำเสนอผลงานของนักเรียน เกิดปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ เพราะเหตุใด และมีวิธีแก้ไขอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Blackboard Share  การถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจ

Round Rubin  พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจ
Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ว่าว
 Show and Share นิทรรศการว่าว
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ผลงานต่าง ๆ ที่นักเรียนนำเสนอ
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

วันจันทร์(2 ชั่วโมง)
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ในหน่วยว.ว่าวแล่นลม?”
เชื่อม:
นักเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นคำถาม ผ่านเครื่องมือ (Round Robin)
ใช้:
นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เป็นการสรุปองค์ความรู้ความเข้าใจใน Quarter3 ในรูปแบบ mind mapping
ชง:
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าการเรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter นักเรียนสามารถตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?
เชื่อม:
นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้:
นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชง:
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากการเรียนรู้หน่วย .ว่าวแล่นลมนักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้:
 นักเรียนลงมือออกแบบและจัดนิทรรศการว่าว
เชื่อม:
ร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยน สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมและสิ่งที่ดีแล้วจากการซักซ้อมการนำเสนอ
ชง:
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “จากการเรียนรู้หน่วย ว.ว่าวแล่นลม นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?”
เชื่อม:
 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ดีแล้ว และอะไรที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย ว.ว่าวแล่นลม
ใช้:
นักเรียนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ดีแล้ว และอะไรที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย ว.ว่าวแล่นลม
วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้:
นักเรียนนำเสนอนิทรรศการว่าวให้ครู พี่ๆและน้องๆได้รับฟังและรับชม
เชื่อม:
- นักเรียนแต่ละคนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ใช้:
นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่10 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการสรุป/ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ชิ้นงาน
- สรุปองค์ความรู้ในรูปแบบ mind mapping (หลังเรียน)
- เขียนสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10


ความรู้:
นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้


ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานนิทรรศการว.ว่าวแล่นลมได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนการจัดนิทรรศการสืบสายป่านงานว่าวได้อย่างสร้างสรรค์
 - คิดวิเคราะห์เนื้อหาของวรรณกรรมที่ใช้ทำว.ว่าวแล่นลมและจัดการปัญหาในการทำงานได้
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำข้อมูลนำมาถ่ายทอดเป็นนิทรรศการสืบสายป่านงานว่าวได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง


คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ประมวลภาพกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างถอดบทเรียนรายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้ใน Quarter 3 นักเรียนแต่ละคนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง 10 สัปดาห์ นักเรียนแต่ละคนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ตลอด Quarter3 ร่วมกันและเขียนสิ่งที่ทำได้มีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อนำไปปรับใช้ใน Quarter4 หลังจากที่ทบทวนกิจกรรมเสร็จพี่ๆป.5 ได้ร่วมกิจกรรมบุญคูณลานร่วมกันกับครูและผู้ปกครองค่ะ

    ตอบลบ