เป้าหมาย(Understanding Goal) : เข้าใจวิธีการและเห็นสัมพันธ์การประดิษฐ์ว่าวที่เชื่อมโยงกับความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นได้ สามารถออกแบบและประดิษฐ์ว่าวของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์

Week 5

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบของว่าวที่จะลอยอยู่ในอากาศ แรงที่กระทำต่อว่าวได้
Week
Input
Process
Output
Outcome5
21-25 ..2559

โจทย์ : ออกแบบและประดิษฐ์ว่าว
Key Questions :
- ทำไมว่าวจึงสามารถลอยได้?
-นักเรียนจะประดิษฐ์แต่ละชนิดให้ลอยอยู่บนอากาศได้อย่างไร?
- ทำไมต้องใช้ไม้ไผ่ในการทำโครงว่าวใช้วัสดุอื่นได้หรือไม่เพราะเหตุใด
เครื่องมือคิด
Round Robin พูดคุยสนทนาวิเคราะห์เกี่ยวกับการลอยได้ของว่าว
Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับจะประดิษฐ์แต่ละชนิดให้ลอยอยู่บนอากาศได้
Show and Share นำเสนอเกี่ยวกับการทดลองทำว่าวรวมทั้งพูดคุยวิเคราะห์ปัญหา/วิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาว่าวของตนเองอีกครั้ง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ห้องสมุด
- internet
- อุปกรณ์ทำว่าว(ไม้ไผ่ เชือก สะนู และมีด)
- บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมว่าวจึงสามารถลอยได้”
-ทำไมต้องใช้ไม้ไผ่ในการทำโครงว่าวใช้วัสดุอื่นได้หรือไม่เพราะเหตุใด
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาวิเคราะห์เกี่ยวกับการลอยได้ของว่าว
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับการทำโครงว่าวใช้วัสดุอื่น
ใช้:
นักเรียนแต่ละคนออกแบบและลงมือปฏิบัติทำว่าวของตนเอง

วันอังคาร 2 ชั่วโมง
ใช้:
นักเรียนแต่ละคนออกแบบและลงมือปฏิบัติทำว่าวของตนเอง

วันพุธ 1 ชั่วโมง
ใช้:
นักเรียนแต่ละคนออกแบบและลงมือปฏิบัติทำว่าวของตนเอง

วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ใช้: (ต่อ)
นักเรียนแต่ละคนออกแบบและลงมือปฏิบัติทำว่าวของตนเอง

วันศุกร์ 3 ชั่วโมง
ใช้:
นักเรียนแต่ละคนนำว่าวของตนเอง มาเล่นวิ่งว่าว พร้อมกับนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รู้จักว่าวมากขึ้น
ชง:
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม :                                                                                     - นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubinพร้อมทั้งรวมทั้งพูดคุยวิเคราะห์ปัญหา/วิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาว่าวของตนเองอีกครั้ง
ใช้ :      
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก                                                              
 - นักเรียนแต่ละคนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 5 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่5 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาวิเคราะห์เกี่ยวกับการลอยได้ของว่าว
- นักเรียนแต่ละคนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับจะประดิษฐ์แต่ละชนิดให้ลอยอยู่บนอากาศครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับการทำโครงว่าวใช้วัสดุอื่นได้
- นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับการทดลองทำว่าวรวมทั้งพูดคุยวิเคราะห์ปัญหา/วิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาว่าวของตนเองอีกครั้ง

ชิ้นงาน
- ว่าวแต่ละชนิด
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
(บันทึกผลการทดลอง)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที 5
ความรู้:
เข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบของว่าวที่จะลอยอยู่ในอากาศ แรงที่กระทำต่อว่าวได้

ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
-  เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม 
เรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการแก้ปัญหา
 -  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำว่าวและการวิ่งว่าวได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มศึกษาเกี่ยวกับว่าว และวิธีการทำว่าวให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
การสืบค้นข้อมูล /การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นได้
สร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
มีวินัยและความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย


ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

ตัวอย่างสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและประดิษฐ์ว่าว ในชั่วโมงแรกครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะออกแบบและประดิษฐ์ว่าวอย่างไรให้ลอยอยู่บนอากาศได้นานที่สุด ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบการทำว่าว พี่ๆแต่ละคนเริ่มออกแบบและเตรียมอุปกรณ์มาทำว่าวของตนเอง พี่ๆแต่ละคนเตรียมอุปกรณ์มาทำว่าวร่วมกันในวันแรกที่ทำว่าวพี่ๆหลายคนเตรียมไม้ไผ่ของตัวเองมาทำว่าวแล้วค่อยๆบรรจงเหลาไม้ไผ่และดัดเป็นโครงสร้างว่าวในรูปแบบต่างๆที่พี่ๆออกแบบไว้หลังจากที่พี่ๆทำโครงว่าวเสร็จพี่ๆค่อยตัดกระดาษติด ปะ เป็นว่าวของตนเอง พี่น้ำมนต์: หนูทำเป็นว่าวงูโครงสร้างคล้ายๆว่าวอีลุ้มค่ะครู หลังจากที่พี่ทำว่าวของตนเองเสร็จแล้วพี่ๆแต่ละคนนำว่าวของตนเองไปทดลองวิ่ง พี่ๆป.5 ต่างก็นำว่าวของตนเองไปทดลองวิ่งอย่างสนุกสนาน หลังจากที่ทดลองเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเจอปัญหาอะไรและจะพัฒนาปรับปรุงว่าวของเราอย่างไร?
  พี่น้ำมนต์: ว่าวงูของหนูหนักหัวค่ะครูเราต้องเหลาไม้ไผ่ให้อ่อนกว่านี้ค่ะ
  พี่มิ้นท์ พี่หอม พี่ซอ พี่กุ๊ก : ว่าวหนูมันหนักเกินไปพอวิ่งแล้วว่าวมันไม่ขึ้นค่ะเราต้องเหลาไม้ใหม่
  พี่มอญ: ไม้ไผ่ที่ผมเหลามันหักครับครูผมคิดว่าไม้ไผ่ของผมมันแก่เกิดไปไม่มีความเหนียว
  พี่บีม: ว่าวผมลอยได้ครับเพราะผมเหลาไม้ให้อ่อนพอเอาไปทดลองวิ่งปีกของว่าวจะรับลมจะต้านลมได้ดีจึงทำให้ว่าวลอยได้ครับ ในชั่วโมงต่อครูเล่าเรื่องหนังเด็กเก็บว่าวและเปิดคลิปวีดีโอให้นักเรียนได้ชมหลังจากที่ชมเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรุ้อะไรและจะนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไร พี่เบียร์:ผมนึกว่ามีแต่ว่าวประเทศไทยเพิ่งรู้ว่ามีว่าวต่างประเทศด้วยครับ พี่บาส: ลวดลายว่าวของเขาเราสามารถนำมาดัดแปลงเป็นว่าวของเราได้ครับหลังจากจบการสนทนานักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุด ในชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์มาครูนุชนักศึกษาสังเกตการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลมาสอนเรื่องการเกิดเสียง ครูนุชเริ่มกิจกรรมโดยการเปิดเสียงเพลงต่างๆให้พี่ๆได้ฟังและตั้งคำถามกระตุ้นการคิดพี่ๆได้ยินเสียงอะไรบ้าง เสียงเกิดจากอะไร พี่ๆป.5 ต่างก็ยกมือขึ้นตอบคำถาม เสียงเกิดว่ากลอง กีต้าร์ จากนั้นครูนุชให้พี่ๆป.5 ทดลองแกว่งสะนูพร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้ยินเสียงสะนูมีกี่เสียง อะไรบ้างและเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร พี่ๆป.5 ต่างก็ตอบว่าขึ้นอยู่กับความเร็วที่แกว่งสะนู เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุด้วย หลังจากนั้นครูให้พี่ๆทดลองทำปี่ชังข้าวให้ได้ระดับเสียงที่ต่างกัน พี่ๆต่างก็สนุกสนานในการทำปี่ชังข้าว พี่สุเอก: เป็นครั้งแรกเลยนะครับครูที่ผมทำปี่ชังข้าวเอง พี่มิ้นท์: หนูทำได้ทั้งเสียงสั้นเสียงยาวค่ะ หลังจากที่พี่ๆสนุกสนานจากการทำปี่ชังข้าวเสร็จแล้วครูและพี่ๆนั่งเป็นวงกลมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนถอดบทเรียนรายสัปดาห์ที่5

  ตอบลบ