เป้าหมาย(Understanding Goal) : เข้าใจวิธีการและเห็นสัมพันธ์การประดิษฐ์ว่าวที่เชื่อมโยงกับความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นได้ สามารถออกแบบและประดิษฐ์ว่าวของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์

Week 2

เป้าหมายรายสัปดาห์: สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน
Week
Input
Process
Output
Outcome2
31 .-4 ..2559

โจทย์ :  กระบวนการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้
Key Questions :
 - นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter3 อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
- นักเรียนจะออกแบบและวางเนื้อหา Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?
เครื่องมือคิด :
Blackboard share  างแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter3
Mind mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
Show and Share ปฎิทินการเรียนรู้
Wall Thinking  สิ่งทีรู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้และปฎิทินการเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คลิปวีดีโอเรื่องเล่าจากเทศกาล ตอน มหกรรมว่าวอีสาน  และรายการกระบี่มือหนึ่ง ตอน ว่าวไทย
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
วันจันทร์ 2 ชั่วโมง
ชง:
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเรื่องเล่าจากเทศกาล ตอน มหกรรมว่าวอีสานและรายการกระบี่มือหนึ่ง ตอน ว่าวไทย
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอเรื่องเล่าจากเทศกาล ตอน มหกรรมว่าวอีสาน  และรายการกระบี่มือหนึ่ง ตอน ว่าวไทย ?
เชื่อม:
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอเรื่องเล่าจากเทศกาล ตอน มหกรรมว่าวอีสานและรายการกระบี่มือหนึ่ง ตอน ว่าวไทย
ใช้:
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที่ได้ดู
ชง:
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกันเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้และเข้าใจอะไรเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
เชื่อม:
 ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาระดมสมองแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
เชื่อม :
- นักเรียนทุกคนระดมความคิด เพื่อทำปฏิทินการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ในQuarter3
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่ในการออกแบบและลงมือทำปฏิทินการเรียนรู้ ลงในกระดาษ A3
พุธ ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้

พฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนจะออกแบบและวางเนื้อหา Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?”
เชื่อม :
นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ของตนเอง
ในรูปแบบ Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้

ศุกร์  ( 3 ชั่วโมง )
ชง  :                                                                          ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
เชื่อม :                                                                                     - นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
- นักเรียนทุกคน Show and Share นำเสนอชิ้นงาน Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้ของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ใช้ :                                                                                    
นักเรียนแต่ละคนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย

ภาระงาน
- นักเรียนพูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสิ่งที่ได้ดูและร่วมออกแบบวางแผนปฏิทินการเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที่ได้ดู

ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping (ก่อนการเรียนรู้)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ความรู้:
สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
- เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ ICT
- อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
- เลือกใช้และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ทักษะการเรียนรู้
- วางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างสรุปบทเรียนการเรียนรู้รายสัปดาห์
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 2 พี่ๆป.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบวางแผนหน่วยการเรียนรู้ ในชั่วโมงแรกครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วครูชวนนักเรียนคิดเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้โดยตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะทำอย่างไรให้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ของเราน่าสนใจ? พี่ๆป.5 แต่ละคนช่วยกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้ได้ชื่อว่า ว.ว่าว แล่นลม พี่ๆป.5 ให้เหตุผลว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับว่าวและเราจะทำอย่างไรให้ว่าวของเราลอยอยู่บนอากาศได้จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ “นักเรียนจะออกแบบและวางแผนหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?” นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Think pair share และช่วยกันขมวดสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้เพื่อนำมาออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์ พร้อมนำเสนอให้ครูและเพื่อนได้รับฟังพร้อมช่วยกันเพิ่มเติมกิจกรรมในปฏิทินร่วมกัน นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบ Mind Mapping ในสัปดาห์พี่ๆป.5 สามารถออกแบบวางแผนวางแผนหน่วยการเรียนรู้ให้น่าสนใจและสามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอนและครอบคลุมเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ ว.ว่าว แล่นลม

    ตอบลบ