เป้าหมาย(Understanding Goal) : เข้าใจวิธีการและเห็นสัมพันธ์การประดิษฐ์ว่าวที่เชื่อมโยงกับความเชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นได้ สามารถออกแบบและประดิษฐ์ว่าวของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

MainMind  Mapping

web เชื่อมโยงกลุ่มสาระวิชา
หน่วย “ว่าว”

คำถามหลัก : ว่าวมีความสำคัญและสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตคนเราอย่างไร?

ภูมิหลัง
     ว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเป็นที่นิยมเล่นเกือบทุกชาติเป็นเวลานานมาแล้ว แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีขึ้นเมื่อใดใครเป็นคนคิด การเล่นว่าวในปัจจุบันนิยมเล่นในกันในฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยเฉพาะในอดีตยังมีการเล่นว่าวดุ๊ยดุ่ยในฤดูหนาวตอนกลางคืน เพื่อฟังเสียงดนตรีจากใบสะนูยามต้องลมบนเวลาที่อยู่ยามเฝ้าท้องไร้ท้องนา อีกทั้งการประดิษฐ์ว่าวเป็นสิ่งที่บ่งบอกภูมิปัญญาคนไทยในอดีต แต่ในปัจจุบันนี้เด็กรุ่นหลังกลับไม่ได้ให้ความสนใจกับภูมิปัญญาการประดิษฐ์ว่าว เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง ทั้งทางด้านเวลา พื้นที่ สภาพอากาศ การจัดเตรียมอุปกรณ์ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ในรูปแบบของเกมดิจิตอล ของเล่นสำเร็จรูปที่มีสีสันน่าสนใจ ง่ายต่อการเล่น ซึ่งภูมิปัญญาการทำว่าวจึงกำลังประสบปัญหาการสืบทอดและเสี่ยงต่อการสูญหายในอนาคต

       ดังนั้นจึงจำเป็นที่พี่ๆ ป.5 จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ว่าว เพื่อที่จะเข้าใจภูมิปัญญาไทย มองเห็นเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นด้วยความเคารพ


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย :.ว่าวแล่นลม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2559 Quarter 3

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม

ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พละศึกษา
ศิลปะ
สร้างแรงบันดาลใจ
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- เลือกหัวข้อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping
ก่อนเรียน

มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
(ว 8.1/ป.5/1)
 - บันทึกสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ และโฆษณา ตามความเข้าใจของตนเองและสามารถอธิบายได้
(ว 8.1  .5/4)
สามารถตั้งคำถามจากข่าวหรือบทความที่ได้อ่านและได้ฟังได้
(ว 8.1ป.5/5)            
 -สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากข่าวหรือบทความที่ได้อ่านหรือฟังได้อย่างสมเหตุ สมผล (ว 8.1 .5/6)

มาตรฐาน ส 5.2
  อธิบายอิทธิพลของธรรมชาติที่ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยน
ไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเอง
( 5.2 ป.5/2)
มาตรฐาน ส 4.1
  อธิบายความแตกต่างของสื่อและเทคโนโลยีในอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมเหตุ สมผล
(ส 4.1 ป.5/3)
มาตรฐาน ส 4.2
  สามารถอธิบายอิทธิพลที่มาพร้อมกับสื่อที่ส่งผลสู่ตัวเราได้
(ส 4.2 ป.5/1)

มาตรฐาน ส 2.1
 - มีมารยาทในการฟังและยอมรับฟังความคิดเห็นและความเชื่อที่แตกต่างในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันได้
(ส 2.1 ป.5/1)
เคารพมองเห็นคุณค่าและความ
สำคัญของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน (ส 2.1 .5/3)
มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและแสดง
ออกความคิดเห็นของตนเองได้
 (ส 2.1.5/4)
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน
(3.1/ป.5/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจ
-กรรมของครอบครัวและห้องเรียน
(3.2/ป.5/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/ป.5/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง(5/ป.5/10)
มาตรฐาน ง 1.1
 - อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม
(ง 1.1 ป.5/1)
 -สามรถทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมกับยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตลอดเวลาในการทำงานกลุ่มได้
( 1.1 .5/3)
มาตรฐาน ง 2.1
 -สามารถอธิบาย
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(ง 2.1 .5/1)
 -สามารถเลือกรับสื่อที่มีประโยชน์และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมได้
(ง 2.1 .5/3)

มาตรฐาน พ 1.1
- วางแผนและดูแลสุขภาพตามภาวะ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
(พ 1.1 .1/3)
- แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย (พ 1.1 .1 /4)
มาตรฐาน พ 2.1
เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีน้ำใจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้
 (2.1 .6 /1)
มาตรฐาน พ 3.1
ควบคุมการเคลื่อน
ไหวในเรื่องการับแรง  การใช้แรงและความสมดุลในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการเล่นกีฬา
(3.1 .5/1,3,5)
มาตรฐาน พ 4.1
- แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
(4.1 .5/1)
- ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
(4.1 .5/2)
มาตรฐาน 1.1
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี  (ศ 1.1 .5/3)
- ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ศ
1.1 .5/6)
- บรรยายประโยชน์ และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ
1.1 .5/7)
- สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูป และพื้นที่ว่าง (ศ 1.1 .6/5)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม

ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พละศึกษา
ศิลปะ
ประวัติความเป็นมาของว่าว/ประเภทของว่าว
- นำเสนอ Time line ประวัติความเป็นมาของว่าว/ประเภทของว่าว

มาตรฐาน  1.1
สังเกตและอธิบายประวัติความเป็นมาของว่าวแต่ละชนิดได้
(ว
 1.1 .5/1)
มาตรฐาน  ว 1.2
อธิบายและจำแนกลักษณะของว่าวแต่ละชนิดได้
( ว 1.2 ป.5/5)
มาตรฐาน ว 2.1
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความ
สัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
(ว 2.16/3)
มาตรฐาน ว 3.1สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
( ว
 3.1.5/2)มาตรฐาน ว 4.1
- ทดลองและอธิบายแรงที่กระทำต่อว่าว
 ( ว 4.15/3)
- ทดลองและอธิบายระยะทาง และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
( ว4.1 1/2)
มาตรฐาน ว 4.2
ทดลองและอธิบายแรงฉุด แรงดึง แรงยก แรงโน้มถ่วงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
( ว4.25/1)
มาตรฐาน ว 6.1
ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนำความเข้าใจไปปรับใช้( ว6.15/4)
มาตรฐาน ว8.1  
 สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับมาและใช้เหตุผลได้อย่างเหมาะสม
( ว
 8.1 .5/1)
สามารถเลือกรับสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ
(
  8.1 .5/3)
- บันทึกข้อมูลในเชิงคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้นำเสนอข้อสรุป
( ว 8.15/4)
 - สามารถอธิบายกระบวนการทำงานและนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าสร้างสรรค์

มาตรฐาน ส 1.1      
   เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดี ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสื่อสร้างสรรค์
( ส
 1.1.5/3)
มาตรฐาน ส 4.1
 - สามารถค้นหาข้อมูลประวัติความเป็นมาของว่าวแต่ละชนิดได้จากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายได้
( ส
 4.1 .5/1)
 - สามารถนำความเข้าใจจากการค้นหาข้อมูลมาอธิบาย ประวัติความเป็นมาของว่าวแต่ละชนิดได้
อย่างเหมาะสม
( ส
 4.1 .5/2)
อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับความเท็จเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของว่าวแต่ละชนิดได้
( ส
 4.1 .5/3)
มาตรฐาน
   4.3  อธิบายพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของประวัติความ
เป็นมาของว่าวแต่ละชนิดอดีตถึงปัจจุบัน ได้อย่างเหมาะสม
 ( ส 4.3 ป.5/1)
มาตรฐาน ส 2.1
  สามารถเสนอวิธีการปกป้องตนเองและผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิต่างๆ จากการใช้สื่อโฆษณาอย่างเหมาะสม( ส 2.1.5/2)
มาตรฐาน ส 2.2 
วิเคราะห์สังเคราะห์ประโยชน์และโทษ ที่ ตนเองและสังคม ได้จากสื่อ
( ส
 2.2 .5/3 )
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1/ป.5/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน
(3.2/ป.5/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/ป.5/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง(5/ป.5/10)

มาตรฐาน ง 1.1
สามารถอธิบายกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ( ง 1.1 ป.5/1)
 - ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งสมาชิกในกลุ่มและสมาชิกในชั้น 
( ง 1.1 ป.5/3)
มาตรฐาน ง
 2.1 
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
( ง
 2.1 .5/5)
มาตรฐาน พ 1.1
- วางแผนและดูแลสุขภาพตามภาวะ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
(พ 1.1 .1/3)
- แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย (พ 1.1 .1 /4)
มาตรฐาน พ 2.1สามารถระบุพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์และไม่พึ่งประสงค์ตลอดจน การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทำงานเป็นกลุ่มได้
 (  2.1 .5/3)
เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีน้ำใจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้
 (2.1 .6 /1)
มาตรฐาน พ 3.1
ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการับแรง  การใช้แรงและความสมดุลในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการเล่นกีฬา
(3.1 .5/1,3,5)
มาตรฐาน พ 4.1
- แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
(4.1 .5/1)
- ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
(4.1 .5/2)

มาตรฐาน ศ 1.1
 - อธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งบุคคลหรือสิ่งของที่ปรากฏในสื่อต่างๆได้อย่างเหมาะสม
( ศ
 1.1 .5/1)
- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแรง เงา น้ำหนัก และวรรณะสีในการทำงานได้
( ศ
 1.1 .5/3)
มาตรฐาน ศ 2.1
สามารถเลือกดนตรีประกอบในการใช้สร้างละคร เพื่อสื่อถึงอารมณ์ของการแสดง
( ศ
 2.2.5/1)
มาตรฐาน 2.1
มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะ ในการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ
(ง 2.1 .5/4)
มาตรฐาน 3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(ง 3.1 .5/1)
- บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหา
(ง 3.1 .6/1)
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ
(1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
(1.1 ม.2/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
(1.1 ป.6/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ
 (3.1 ม.1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง (ศ 3.1 ม.1/4)
 - เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงได้อย่างเหมาะสม (ศ 3.1 ม.2/4)
- เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฎศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ
(ศ 3.1 ม.2/5)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 (ศ 3.1 ม.3/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือกาชมการแสดงนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.2 ป.6/2)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม

ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พละศึกษา
ศิลปะ
ออกแบบและประดิษฐ์ว่าว
- องค์ประกอบที่ทำให้ว่าวลอยได้
- เรียนรู้การทำสนูว่าวจากวิทยากร
- การทำว่าว

มาตรฐาน ว 2.1
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
(ว 2.16/3)
มาตรฐาน ว 3.1
   สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
( ว
 3.1.5/2)
มาตรฐาน ว 4.1
- ทดลองการหาแรงที่กระทำต่อวัตถุซึ่งอยู่ในแนวเดียวกัน
( ว 4.1 5/1)
มาตรฐาน ว 4.1
- ทดลองและอธิบายแรงที่กระทำต่อว่าว ( ว 4.15/3)
- ทดลองและอธิบายระยะทาง และความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ( ว4.1 1/2)
มาตรฐาน ว 4.2
ทดลองและอธิบายแรงฉุด แรงดึง แรงยก แรงโน้มถ่วงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
( ว4.25/1)
มาตรฐาน ว 6.1
ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนำความเข้าใจไปปรับใช้
( ว6.15/4)
มาตรฐาน ว 8.1
 - สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับมาและใช้เหตุผลได้อย่างเหมาะสม
( ว
 8.1 .5/1)
สามารถเลือกรับสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ
(
  8.1 .5/3)
- บันทึกข้อมูลในเชิงคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้นำเสนอข้อสรุป
( ว 8.15/4)
 - สามารถอธิบายกระบวนการทำงานและนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าสร้างสรรค์
มาตรฐาน ส 1.1
- ปฏิบัติตนตามศาสนาที่นับถือเพื่อพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
( ส1.15/7)
- วิเคราะห์การกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างและนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเอง
( ส1.11/11)

มาตรฐาน ส 4.1
 - สืบค้นความเป็นมาของสื่อในท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
( ส
 4.1 .5/1)
สามารถนำข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่ทำให้ว่าวลอยได้
ได้อย่างมีเหตุผล
( ส 4.1.5/2)
 

มาตรฐาน ส 2.1
สามารถยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตาม สถานภาพ บทบาท สิทธิและเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 
( ส 2.1 .5/1)
 - เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
( ส2.1 .5/3)มาตรฐาน   2.2 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากสื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้
( ส 2.2 .5/3)
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1/ป.5/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน
(3.2/ป.5/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/ป.5/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง(5/ป.5/10)

มาตรฐาน ง1.1
- ใช้ทักษะการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ (ง 1.15 /2)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน (ง 1.15/3)
- อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอน
(ง 1.1  ป6 /1 )
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ 
(ง 1.1  ม1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (ง 1.11 /3 )
- มีทักษกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (ง 1.1 4 /4 )
- สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล(1.1 1/3)
มาตรฐาน ง 2.1
เข้าใจและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสรรค์และไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม (2.12/4)
มาตรฐาน ง 3.1
 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ที่หลากหลายได้
( ง
 3.1 .5/1)

มาตรฐาน พ 1.1
- วางแผนและดูแลสุขภาพตามภาวะ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
(พ 1.1 .1/3)
- แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย (พ 1.1 .1 /4)
มาตรฐาน พ 2.1
 สามารถระบุพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์และไม่พึ่งประสงค์ตลอดจน การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทำงานเป็นกลุ่มได้
 (  2.1 .5/3)
เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีน้ำใจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้
 (2.1 .6 /1)
มาตรฐาน พ 3.1
ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการับแรง  การใช้แรงและความสมดุลในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการเล่นกีฬา
(3.1 .5/1,3,5)
มาตรฐาน พ 4.1
- แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
(4.1 .5/1)
- ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
(4.1 .5/2)


มาตรฐาน ศ 1.1
สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่แตกต่างกัน
( ศ
 1.1 .5/2)
วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสง เงา น้ำหนักและ วรรณะสี ในชิ้นงานเกี่ยวกับสื่อการออกแบบว่าวได้
( ศ
 1.1 .5/3)
 - บรรยายประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ ที่มีผลต่อชีวิตของตนเองและสังคมได้( ศ 1.1.5/7)
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ
(1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
(1.1 ม.2/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
(1.1 ป.6/7)
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ
(1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
(1.1 ม.2/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
(1.1 ป.6/7)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (ศ 3.1 ม.3/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือกาชมการแสดงนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.2 ป.6/2)
 (3.1 ม.1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง (ศ 3.1 ม.1/4)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (ศ 3.1 ม.3/7)สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม

ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
สุขศึกษาและ
พละศึกษา
ศิลปะ
นิทรรศการสืบสายป่านงานว่าว
- นำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้
- สรุปองค์ความรู้
- สิ่งที่ดีแล้ว
- สิ่งที่ควรพัฒนา
- Mind mapping
หลังเรียน
มาตรฐาน ว 8.1
 - ตั้งคำถามเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ ว.ว่าวแล่นลมด้วยความสนใจ (ว 8.1 .5/1)
 - วางแผนการใช้เครื่องมือต่างๆจัดนิทรรศการได้อย่างเหมาะสม
( ว
 8.1 .5/2)
 - แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่เรียนรู้รายสัปดาห์ได้
( ว
 8.1 .5/6)
นำเสนอจัดแสดงผลงานนิทรรศการสืบสายป่านงานว่าว ให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐาน ส 1.1
- ปฏิบัติตนตามศาสนาที่นับถือเพื่อพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
( ส1.15/7)
- วิเคราะห์การกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างและนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเอง( ส1.11/11)
มาตรฐาน ส 3.1
- บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3.1 .6/3)
มาตรฐาน ส1.2
   มีมารยาทของความเป็นสื่อที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนด
( ส 1.2.5/3
มาตรฐาน ส 4.1 
   รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการนิทรรศการสืบสายป่านงานว่าวอย่างมีเหตุผล ( ส4.1 .5/2)
มาตรฐาน ส 2.1
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
( ส
 2.1 .5/4)มาตรฐาน ส 2.2
วิเคราะห์สังเคราะห์ประโยชน์และโทษที่ชุมชนจะได้รับการเผยแพร่สื่อที่เราสร้างสรรค์ได้
( ส
 2.2 .5/3)
จุดเน้นที่ 3
- มีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามข้อตกลง กติกาของห้องเรียน (3.1/ป.5/6)
- ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและห้องเรียน
(3.2/ป.5/7)
จุดเน้นที่ 4
ยอมรับและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน (4.1/ป.5/8)
จุดเน้นที่ 5
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตัวเอง(5/ป.5/10)


มาตรฐาน ง 1.1
อธิบายเหตุผลในการทำงาน แต่ละขั้นตอนการสร้าหนังสั้น อย่างถูกต้องตามกระบวนการ
( ง
 1.1 .5/1)
ใช้ทักษะการจัดการ ในการทำงานในการสร้างหนังสั้น อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์
( ง
 1.1 .5/2)
 - มีจิตสำนึกในการ เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีคุณค่า
( ส 1.1 ป.5/4)
มาตรฐาน พ 3.1
 - สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน สมมุติบทบาท ที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ
( พ 3.1 .5/1)
ควบคุมการเคลื่อนไหว ในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และควบคุมสมดุลในการสร้างหนังสั้น
( พ
 3.1 .5/3)มาตรฐาน พ 5.1
วิเคราะห์ผลกระทบของ การรับชม รับฟังสื่อ ที่มีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา
มาตรฐาน 1.1
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน
(ศ 1.1 .5/ 2)
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนัก และวรรณะสี  (ศ 1.1 .5/3)
- ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น (ศ
1.1 .5/6)
- บรรยายประโยชน์ และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ
1.1 .5/7)
- อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้าง
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ
(1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
(1.1 ม.2/5)
- สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
(1.1 ป.6/7)
มาตรฐาน ศ 2.1
   
สามารถเลือกดนตรีประกอบในการใช้สร้างโฆษณา หรือหนังสั้น เพื่อสื่อถึงอารมณ์ของการแสดง( ศ 2.2.5/1)มาตรฐาน ศ 3.1 
อธิบายประโยชน์ และโทษ ที่ได้รับจากการชมสื่อ โฆษณา ได้
( ศ 3.1.5/6)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และการละครในรูปแบบง่ายๆ
 (3.1 ม.1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวนการผลิตการแสดง (ศ 3.1 ม.1/4)
 - เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงได้อย่างเหมาะสม (ศ 3.1 ม.2/4)
- เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฎศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ (ศ 3.1 ม.2/5)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (ศ 3.1 ม.3/7)
มาตรฐาน  ศ 3.1
ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือกาชมการแสดงนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.2 ป.6/2
ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (PBL) หน่วย: "ว่าว"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Week
Input
Process
Output
Outcome


1

โจทย์ : สร้างแรง /  เรื่องที่อยากเรียนรู้       
Key Questions :
- ใน Quarter นี้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร  เพราะเหตุใดถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น?      
- นักเรียนจะทำอย่างไรให้กระดาษและสะนูลอยในอากาศให้ได้นานที่สุดพร้อมให้เกิดเสียง
เครื่องมือคิด
       
Round robin 
Black board share 
Think pair share 
Wall thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและอุปกรณ์
- กระดาษA4
- เชือก
- สะนู
- ถุงพลาสติก
-คลิปวีดีโอเกี่ยวกับประเพณีว่าว
 จ.บุรีรัมย์
- บรรยากาศในห้องเรียน
-  ครูและนักเรียนพูดคุยสิ่งที่นักเรียนทำในช่วงปิดเรียน
- ครูนำอุปกรณ์(กระดาษA4กับเชือก) มาให้นักเรียน เพื่อพานักเรียนทดลอง ให้กระดาษลอยอยู่ในอากาศให้นานที่สุด
- นักเรียนทำการทดลอง และบันทึกผลการทดลอง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการทดลองร่วมกัน
- ครูนำสะนูว่าวมาให้นักเรียนทดลองแกว่ง
- ครูและนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับแรงที่มากระทำต่อสะนูที่ทำให้เกิดเสียง
- ครูให้นักเรียนทดลองทำสะนูให้เกิดเสียง
- นักเรียนทำการทดลอง และบันทึกผลการทดลอง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการทดลองร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนนำผลจากการทอลอง 2 กิจกรรม มาประกอบกัน ให้โจทย์ใหม่ “นักเรียนจะทำอย่างไรให้กระดาษและสะนูลอยในอากาศให้ได้นานที่สุดพร้อมให้เกิดเสียง”
- ครูแจกอุปกรณ์(ถุงพลาสติกกับเชือก)ให้นักเรียนคนละ 1ชุด ครูให้โจทย์จะทำอย่างไรให้ถุงพลาสติกลอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุด
- ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับผลการทดลองที่เกิดขึ้น
- ครูเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับประเพณีว่าว จ.บุรีรัมย์
- สรุปสิ่งที่นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้จากการดูคลิป
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
-พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการเรียนรู้

ชิ้นงาน
- ว่าวกระดาษ/สะนู
- ว่าวถุงพลาสติก
- สมุดบันทึกผลการทดลอง
- สรุปสิ่งที่นักเรียนแต่ละคนได้เรียนรู้จากการดูคลิป
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1
ความรู้:
นักเรียนเข้าใจและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับชมได้ ทั้งสามารถให้เหตุผลเรื่องที่อยากเรียนรู้ได้

ทักษะ
 :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะ ICT
- ทักษะการเรียนรู้

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
2
โจทย์ :  กระบวนการออกแบบและวางแผนการเรียนรู้
Key Questions :
 - นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter3 อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
- นักเรียนจะออกแบบและวางเนื้อหา Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ?
เครื่องมือคิด :
Blackboard  Share
Mind  Mapping
Wall  Thinking
Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- คลิปวีดีโอเรื่องเล่าจากเทศกาล ตอน มหกรรมว่าวอีสาน  และรายการกระบี่มือหนึ่ง ตอน ว่าวไทย
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเรื่องเล่าจากเทศกาล ตอน มหกรรมว่าวอีสาน  และรายการกระบี่มือหนึ่ง ตอน ว่าวไทย
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอเรื่องเล่าจากเทศกาล ตอน มหกรรมว่าวอีสาน  และรายการกระบี่มือหนึ่ง ตอน ว่าวไทย ?
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที่ได้ดู
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกันเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้และเข้าใจอะไรเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
 - นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้หน่วยใน Quarter 3 
อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
- นักเรียนแต่ละคนช่วยกันขมวดสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้แล้วนำมาขมวดเป็นปฏิทินการเรียนรู้
นักเรียนทุกคนระดมความคิดเพื่อทำปฏิทินการเรียนรู้ 10 สัปดาห์
นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้ของตนเอง
ในรูปแบบ Mind Mapping (ก่อนการเรียนรู้)
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่2 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
ภาระงาน
- นักเรียนพูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสิ่งที่ได้ดูและร่วมออกแบบวางแผนปฏิทินการเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอคลิปวีดีโอที่ได้ดู

ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping (ก่อนการเรียนรู้)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 2

ความรู้:
สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน

ทักษะ
 :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะ ICT
- ทักษะการเรียนรู้

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

3
โจทย์ : ประวัติความเป็นมาของว่าว แต่ละชนิด
Key Questions :
ว่าวมีประวัติความเป็นมาอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Blackboard  Share
Mind  Mapping
Wall  Thinking
Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ห้องสมุด
- internet
- บรรยากาศในห้องเรียน

- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน(8กลุ่ม กลุ่มละ3คน) เพื่อจับฉลาก เลือกประเภทของว่าว(ว่าวจุฬา, ว่าวปักเป้า, ว่าวดุ๊ยดุ่ย, ว่าววงเดือน, ว่าวงู, ว่าวอีลุ่ม, ว่าวแอก, ว่าวนก)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับว่าวที่แต่ละกลุ่มได้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วิถีแต่ละพื้นถิ่น ในรูปแบบTimeline ว่าวของแต่ละกลุ่ม
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วิถีแต่ละพื้นถิ่น ในรูปแบบTimeline
 - นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่3 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
ภาระงาน
 - ทดลองวิเคราะห์ผลการทดลอง
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วิถีแต่ละพื้นถิ่น ในรูปแบบ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วิถีแต่ละพื้นถิ่น ในรูปแบบTimeline ว่าวของแต่ละกลุ่ม

ชิ้นงาน
- Timeline ว่าว(ว่าวจุฬา, ว่าวปักเป้า, ว่าวดุ๊ยดุ่ย, ว่าววงเดือน, ว่าวงู, ว่าวอีลุ่ม, ว่าวแอก, ว่าวนก)
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่3
ความรู้:
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ความเชื่อของว่าวแต่ละชนิดได้

ทักษะ
 :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะ ICT
- ทักษะการเรียนรู้

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

4-6
โจทย์ : ออกแบบและประดิษฐ์ว่าว
Key Questions :
- ทำไมว่าวจึงสามารถลอยได้?
-นักเรียนจะประดิษฐ์แต่ละชนิดให้ลอยอยู่บนอากาศได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Blackboard  Share
Mind  Mapping
Wall  Thinking
Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ห้องสมุด
- internet
- อุปกรณ์ทำว่าว(ไม้ไผ่ เชือก สะนู และมีด)
- บรรยากาศในห้องเรียน

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมว่าวจึงสามารถลอยได้”
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาวิเคราะห์เกี่ยวกับการลอยได้ของว่าว
- นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาองค์ประกอบของว่าวที่จะลอยอยู่บออากาศ (องค์ประกอบของว่าวที่จะลอยอยู่ในอากาศได้คือ
1. กระแสลมที่เคลื่อนที่ไปในแนวขนานกับผิวโลกทางใดทางหนึ่ง อย่างสม่ำเสมอ
2. พื้นที่ให้กำลังยกหรือแรงยกได้แก่พื้นที่ของตัวว่าว


3. อุปกรณ์บังคับ ได้แก่ เชือกหรือด้ายรั้งว่าว และสายซุง ซึ่งทำหน้าที่ปรับมุมปะทะของอากาศกับพื้นที่ของตัวว่าว ทำให้เกิดแรงยกและแรงดัน)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะประดิษฐ์แต่ละชนิดให้ลอยอยู่บนอากาศได้อย่างไร?
- นักเรียนแต่ละคนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับจะประดิษฐ์แต่ละชนิดให้ลอยอยู่บนอากาศได้
- นักเรียนแต่ละคนเลือกและทดลองทำว่าว
- นักเรียนทดสอบนำว่าวที่ทำเสร็จไปลองเล่น
- นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับการทดลองทำว่าวรวมทั้งพูดคุยวิเคราะห์ปัญหา/วิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาว่าวของตนเองอีกครั้ง
 - นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่4,5,6 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
ภาระงาน
 - นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาองค์ประกอบของว่าวที่จะลอยอยู่บออากาศ (องค์ประกอบของว่าวที่จะลอยอยู่ในอากาศ)ได้
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาวิเคราะห์เกี่ยวกับการลอยได้ของว่าว
- นักเรียนแต่ละคนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับจะประดิษฐ์แต่ละชนิดให้ลอยอยู่บนอากาศได้
- นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับการทดลองทำว่าวรวมทั้งพูดคุยวิเคราะห์ปัญหา/วิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาว่าวของตนเองอีกครั้ง

ชิ้นงาน
- ว่าวแต่ละชนิด
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
(บันทึกผลการทดลอง)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที 4,5,6
ความรู้:
เข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบของว่าวที่จะลอยอยู่ในอากาศ แรงที่กระทำต่อว่าวได้

ทักษะ
 :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะ ICT
- ทักษะการเรียนรู้

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

7
โจทย์ : 
เรียนรู้วิธีการทำว่าวและสะนู จากวิทยากร
Key Questions :
 “นักเรียนคิดว่าว่าวมีวิธีการทำอย่างไร?”
เครื่องมือคิด
Blackboard  Share
Mind  Mapping
Wall  Thinking
Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- นักเรียน
- ครู
- วิทยากร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
- internet
- อุปกรณ์ทำว่าว(ไม้ไผ่ เชือก สะนู และมีด)
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับว่าว และสรุปความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าว่าวมีวิธีการทำอย่างไร?”
- เชิญวิทยากรแนะนำและสาธิตวิธีการทำว่าวแบบต่างๆ ( ว่าวจุฬาว่าวสองห้อง ว่าวอีลุ้ม และสะนู )
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบและลงมือปฏิบัติทำว่าวของตนเอง
- นักเรียนแต่ละคนนำว่าวของตนเอง มาเล่นวิ่งว่าว พร้อมกับนำเสนอให้น้องๆที่โรงเรียนได้รู้จักว่าวมากขึ้น
- นักเรียนแต่ละคนถอดบทเรียนเรียนรู้วิธีการทำว่าวและสะนู จากวิทยากร
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ทำ
-  นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่7 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
ภาระงาน
 - แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับว่าว และสรุปความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบและลงมือปฏิบัติทำว่าวของตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ทำ

ชิ้นงาน
- ว่าวจุฬาว่าวสองห้อง ว่าวอีลุ้ม และสะนู
- ถอดบทเรียน
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่7
ความรู้:
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการทำว่าวแบบต่างๆ( ว่าวจุฬาว่าวสองห้อง ว่าวอีลุ้ม และสะนู )รวมทั้งสามารถออกแบบและลงมือปฏิบัติทำว่าวของตนเอง
ได้

ทักษะ
 :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะ ICT
- ทักษะการเรียนรู้

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
8-9
โจทย์ :
นิทรรศการล้อมวงจี่ข้าว
นอนดูดาว ฟังเสียงสะนู
Key Questions :
นักเรียนจะนำเสนอเผยแพร่นิทรรศการว่าวให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และเข้าใจได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
       
Round robin 
Black board share 
Think pair share 
Wall thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและอุปกรณ์
- วิทยากร(ครูอ้น อ.นฤมล และครูวุฒิ)
- บรรยากาศในโรงเรียน

- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำเสนอนิทรรศการว่าวในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
- นักเรียนแต่ละคนร่วมจัดนิทรรศการวิ่งว่าว ล้อมวงจี้ข้าว นอนดูดาว ฟังเสียงสะนู
- นักแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบ จัดฐานกิจกรรม 4 ฐาน
ฐานที่1 : ประวัติความเป็นมา / ประเภท
ฐานที่2 : พาทำว่าว
ฐานที่3 : พาทำสะนูว่าว
ฐานที่4 : เล่นว่าว
ฐานที่5 :มุมศิลป์จากว่าว
- กิจกรรมในตอนเย็น  จี่ข้าว นอนดูดาว ฟังเสียงสะนูว่าว
- เชิญวิทยากร(ครูอ้น อ.นฤมล และครูวุฒิ) มาร่วมวงสนทนาเกี่ยวกับว่าว
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับนิทรรศการว่าว
-นักเรียนแต่ละคนถอดบทเรียนจากกิจกรรมค้างแรมกิจกรรมชมว่าวที่โรงเรียนฯ
-  นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่8,9 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
ภาระงาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการนำเสนอนิทรรศการว่าว
- นักแบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบ จัดฐานกิจกรรม 4 ฐาน
ฐานที่1 : ประวัติความเป็นมา / ประเภท
ฐานที่2 : พาทำว่าว
ฐานที่3 : พาทำสะนูว่าว
ฐานที่4 : เล่นว่าว
ฐานที่5 :มุมศิลป์จากว่าว
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับนิทรรศการว่าว

ชิ้นงาน
- นิทรรศการว่าว
-ถอดบทเรียนจากกิจกรรมค้างแรมกิจกรรมชมว่าวที่โรงเรียนฯ
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่8,9
ความรู้:
นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายนำเสนอเผยแพร่นิทรรศการว่าวให้ผู้อื่นได้เรียนรู้และเข้าใจได้

ทักษะ
 :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะ ICT
- ทักษะการเรียนรู้

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

10
โจทย์ :การสรุป/ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้
Key Questions :
- นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?
- การเตรียมนำเสนอผลงานของนักเรียน เกิดปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ เพราะเหตุใด และมีวิธีแก้ไขอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
Round Robin 
Brainstorms
Mind Mapping
Show and Share
Blackboard  Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- ผลงานต่าง ๆ ที่นักเรียนนำเสนอ
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ในหน่วยการเรียนรู้?”
- นักเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นคำถาม ผ่านเครื่องมือ (Round Robin)
- นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เป็นการสรุปองค์ความรู้ความเข้าใจใน Quarter3 ในรูปแบบ mind mapping
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าการเรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter นักเรียนสามารถตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดจากการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้อย่างไร ด้วยวิธีการใดบ้าง?
- นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสามารถและความถนัดในการถ่ายทอด/เผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจ เช่น การแสดงละคร การนำเสนอด้วยคำพูด การนำเสนอด้วยภาพ เป็นต้น
- นักเรียนลงมือฝึกซ้อมในแต่ละกลุ่มตามที่ได้จัดแบ่งไว้ในข้างต้น
- ร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยน สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมและสิ่งที่ดีแล้วจากการซักซ้อมการนำเสนอ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนจะทำอย่างไรให้การนำเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจและผู้ชมได้รับประโยชน์มากที่สุด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “จากการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?”
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ดีแล้ว และอะไรที่ตนเองต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
- นักเรียนลงมือประเมินตนเองลงในกระดาษ A4
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10 ผ่านชิ้นงานที่หลากหลายเช่น Flowchart, Mind Mapping ,การ์ตูนช่อง และบรรยาย
ภาระงาน
พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการสรุป/ถ่ายทอดและนำเสนอหน่วยที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ชิ้นงาน
- สรุปองค์ความรู้ในรูปแบบ mind mapping (หลังเรียน)
- เขียนสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 10

ความรู้:
นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้

ทักษะ
 :
- ทักษะชีวิต
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการจัดการข้อมูล
- ทักษะ ICT
- ทักษะการเรียนรู้

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น